Lưu ý về COVID-19

SponsorshipTài trợ

Forbes Vietnam events offer the opportunities for brands to approach the target consumers who are business leaders, entrepreneurs, managing level, through custom integrations: panel discussions, product displays, networking cocktails, award ceremonies… Sự kiện của Forbes Việt Nam mang đến cơ hội cho các thương hiệu tiếp cận đến nhóm khách hàng mục tiêu là những lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, cấp quản lý, thông qua các hoạt động khác nhau trong sự kiện như diễn đàn thảo luận, trưng bày sản phẩm, tiệc kết nối, các giải thưởng…

 

Download